www.terapiaiwspomaganie.pl

Regulamin - Zasady ogólne

 

 1. Chęć uczestnictwa dziecka w zajęciach należy zgłosić przez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.terapiaiwspomaganie.pl

 2. Zajęcia trwają przez cały rok szkolny wg. ustalonego stałego planu zajęć z przerwami ustalonymi przez zespół “TiW” o czym rodzice są wcześniej informowani oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 3. Terapeuci “TiW” zobowiązują się do prowadzenia zajęć indywidualnych z dzieckiem, które trwają 45 minut (+5/10 minut na przekazanie najważniejszych informacji z zajęć), profesjonalnego i rzetelnego przygotowania się do nich. Podczas prowadzonej regularnej terapii zalecamy spotkanie konsultacyjne z prowadzącym terapeutą w celu omówienia szerzej postępów i dalszych kroków w terapii ( co 4-5 miesięcy). Termin konsultacji jest wcześniej ustalany z danym terapeutą, może być terminem dodatkowym lub w zamian za zajęcia dziecka.

 4. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do uczestniczenia jego dziecka w zajęciach wg. ustalonego wcześniej harmonogramu. Przyprowadzać i odbierać dziecko na czas. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny.

 5. Rodzic/opiekun ma prawo być obecnym na sali podczas zajęć indywidualnych, jednak terapeuta może zasugerować opuszczenie sali lub pozostanie na zajęciach jeśli miałoby to mieć wpływ na przebieg terapii dziecka.

 6. Dziecko na zajęcia powinno przychodzi w wygodnym stroju (nie krępującym ruchów) oraz posiadać obuwie zmienne.

 7. Rodzic/opiekun ma prawo odwołać zajęcia. Zajęcia należy odwołać dzień wcześniej do godziny 20:00. W przypadku odwołania zajęć dzień wcześniej po godzinie 20:00 rodzic/opiekun zostaje obciążony płatnością w wysokości 50% ceny zajęć, w przypadku odwołania zajęć lub nie pojawienia się na zajęciach w dniu ich odbycia rodzic/opiekun zostaje obciążony płatnością w wysokości 100% ceny zajęć. Forma odwołania zajęć - wiadomość sms na numer: 791-418-626.

 8. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, rodzic wnosi opłatę z dołu za zrealizowane zajęcia. Możliwość wystawienia faktury za terapię.

 9. Brak regularnej płatności może przyczynić się do nieprzyjęcia dziecka na zajęcia i przekazania terminu innemu dziecku.

 10. W przypadku nieobecności dziecka dłużej niż miesiąc na zajęciach, zastrzegamy sobie prawo do wypisania dziecka z zajęć i poinformowania o tym rodzica/opiekuna.

 11. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

 12. Rodzic /opiekun zobowiązany jest do opieki nad dzieckiem w czasie jego przebywania w poczekalni oraz zadbania o ciszę swojego dziecka, w czasie trwania innych terapii. 

 

ZESPÓŁ TiW

 

...

KONTAKT: 

 +48 791 418 626

e-mal: info@terapiaiwspomaganie.pl

ADRES:

Terapia i Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

ul. Komandorska 14U4

81-223 Gdynia

 Powered by: www.cdx.pl