Terapia i Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży

Regulamin zajęć w gabinecie


Terapia i Wspomaganie


- Zasady ogólne

1.      Zajęcia trwają przez cały rok szkolny wg. ustalonego stałego planu zajęć z przerwami ustalonymi przez zespół “TiW” o czym rodzice są wcześniej informowani oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy. 

2.      W okresie wakacji zajęcia odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminów. Rodzic ma możliwość na okres wakacji zawieszenia zajęć. W czasie wakacji przygotowana jest dodatkowa oferta zajęć.

3.      Terapeuci “TiW” zobowiązują się do prowadzenia zajęć indywidualnych z dzieckiem, które trwają 45 minut, profesjonalnego i rzetelnego przygotowania się do nich. Podczas prowadzonej regularnej terapii zalecamy spotkanie konsultacyjne z prowadzącym terapeutą w celu omówienia szerzej postępów i dalszych kroków w terapii (co 4-5 miesięcy). Termin konsultacji jest wcześniej ustalany z danym terapeutą, może być terminem dodatkowym lub w ramach zajęć dziecka.

4.      Rodzic/opiekun zobowiązuje się do uczestniczenia jego dziecka w zajęciach wg. ustalonego wcześniej harmonogramu. Przyprowadzać i odbierać dziecko na czas. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie i nie zmniejsza ich ceny. Proponujemy przybycie minimum 5 minut przed rozpoczęciem i zakończeniem zajęć.

5.      Rodzic/opiekun ma prawo być obecnym na sali podczas zajęć indywidualnych, jednak terapeuta może zasugerować opuszczenie sali lub pozostanie na zajęciach jeśli miałoby to mieć wpływ na przebieg terapii dziecka.

6.      Dziecko na zajęcia powinno przychodzi w wygodnym stroju (nie krępującym ruchów) oraz posiadać obuwie zmienne lub dodatkowe skarpetki.

7.      Rodzic/opiekun ma prawo odwołać zajęcia. Zajęcia należy odwołać dzień wcześniej do godziny 21:00. W przypadku odwołania zajęć dzień wcześniej po godzinie 21:00 rodzic/opiekun zostaje obciążony płatnością w wysokości 50% ceny zajęć, w przypadku odwołania zajęć lub nie pojawienia się na zajęciach w dniu ich odbycia rodzic/opiekun zostaje obciążony płatnością w wysokości 100% ceny zajęć. Forma odwołania zajęć – wiadomość sms na numer: 791-418-626. Każda informację od Państwa potwierdzamy, aby mieli Państwo pewność, że informacja do nas dotarła. W przypadku dzieci, które mają zajęcia opłacane przez przedszkolę/szkołę również rodzic ponosi koszta w przypadku niewypełnienia warunków odwoływania zajęć.

8.      Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, rodzic wnosi opłatę z dołu za zrealizowane zajęcia. Na koniec miesiąca zostaje przesłana informacja dotycząca płatności za dany miesiąc.

9.      W przypadku zajęć grupowych, rodzic deklarujący uczestniczenie dziecka w zajęciach zobowiązuje się do pełnej płatności za cały miesiąc, niezależnie od obecności dziecka. 

10.  Możliwość wystawienia faktury za terapię, rodzic musi o tym fakcie poinformować wcześniej.

11.  Brak regularnej płatności może przyczynić się do nieprzyjęcia dziecka na zajęcia i przekazania terminu innemu dziecku.

12.  Płatność za zajęcia dokonujemy w formie przelewu lub gotówką do 10-tego kolejnego miesiąca.

13.  W przypadku nieobecności dziecka dłużej niż miesiąc na zajęciach, zastrzegamy sobie prawo do wypisania dziecka z zajęć i poinformowania o tym rodzica/opiekuna. W przypadku częstego odwoływania zajęć, zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zajęć.

14.  Rodzic/opiekun zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty dotyczących pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

15.  Rodzic /opiekun zobowiązany jest do opieki nad dzieckiem w czasie jego przebywania w poczekalni oraz zadbania o ciszę swojego dziecka, w czasie trwania innych terapii. Prosimy o nierozmawianie w trakcie oczekiwania na dziecko przez telefon, przeszkadza to w pracy terapeuty i dzieci.

16.  Rodzic w przypadku całkowitej rezygnacji z zajęć zobowiązany jest poinformować nas o tym minimum 2 tygodnie wcześniej.

Rodzic rozpoczynający z nami współpracę zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowaniem go i podpisania.

Zespół TiW

Regulamin obowiązuje od 01 września 2023 r.